Tatton Velo Club Kit Price List

Tatton Velo Club Kit Price List

Mens Polo - £20

Ladies Polo - £20

Mens

S / 36-38”

M / 38”-40”

L / 40”-42”

XL / 42”-44”

XXL / 44”-46”

Ladies

8 / 32”-34”

10 / 34”-36”

12 / 36”-38”

14 / 38”-40”

16 / 40”-42”

 

Tatton Velo Club Kit Price List

Mens Hooded Sweatshirt - £27

Ladies Hooded Sweatshirt - £27

Mens

S / 36-38”

M / 38”-40”

L / 40”-42”

XL / 42”-44”

XXL / 44”-46”

Ladies

8 / 32”-34”

10 / 34”-36”

12 / 36”-38”

14 / 38”-40”

16 / 40”-42”

 

Mens Hooded Zipped Sweatshirt - £29

Ladies Hooded Zipped Sweatshirt - £29

Mens

S / 36-38”

M / 38”-40”

L / 40”-42”

XL / 42”-44”

XXL / 44”-46”

Ladies

8 / 32”-34”

10 / 34”-36”

12 / 36”-38”

14 / 38”-40”

16 / 40”-42”

Order Kit